Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Povezanost Upravljanja Odnosima Sa Potrošačima I Upravljanja Znanjem I Njihov Uticaj Na Poslovanje Kompanije

EasyChair Preprint no. 8559

6 pagesDate: August 3, 2022

Abstract

Svedoci smo nove tržišne epohe koju karakteriše velika dinamičnost, konkurentnost i digitalizacija. Kompanije sve više moraju da se bore za svoje učešće na tržištu kao i za lojalnost svojih kupaca. Poslovni modeli koje se ne menjaju u skladu sa novim inovacijama i pravcima mogu da budu tržišno ugroženi. Kako bi se ovaj rizik smanjio većina kompanija se opredeljuje da im fokus bude na kupcima i na kreiranju znanja o njima, na osnovu podataka koji se prikupljaju kako interno tako i eksterno.

Iz istog razloga kao neophodna strategija svake kompanije je uvođenje CRM (Customer Relationship Management) sistema u poslovanje  i njegovo povezivanje sa KM (Knowledge management). Danas postoje velike količine podataka (Big Data) koje je potrebno prikupiti, skladištiti, analizirati i sistematizovati u primenljiva znanja o kupcu. Kompanije postaju svesnije uticaja prethodno pomenutih sistema na donošenje pravovremene odluke.

Autor rada će na osnovu pregleda stručne literature pokušati da odgovori na sledeće pitanje “Kakva je povezanost i uticaj između KM i CRM kao i njihov uticaj na poslovanje kompanije?”. U radu se koristila standardna metodologija sistematskog pregleda literature, na osnovu čega će se prikazati dosadašnja naučna saznanja na ovu temu.

Keyphrases: CRM, Customer Relationship Management, KM, Knowledge Management

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:8559,
  author = {Teodora Ivanović},
  title = {Povezanost Upravljanja Odnosima Sa Potrošačima I Upravljanja Znanjem I Njihov Uticaj Na Poslovanje Kompanije},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 8559},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser