Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Alevi̇ Bektaşi̇ Ri̇tüeli̇ Semah Ve Ruh Sağliği Üzeri̇ne: Ni̇tel Bi̇r Araştirma

EasyChair Preprint no. 6774

19 pagesDate: October 6, 2021

Abstract

Amaç: Çalışma Alevi Bektaşi toplumunda semahın ruh sağlığı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: İçerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan nitel bir çalışmadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden ve semah ritüelini yapan 11 bireyle görüşülmüştür.  Örneklemdeki bireylerin beşi kadın, altısı erkektir. Veriler demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme   formunda yer alan soruların anlaşılırlığını ve  içerik   geçerliliğini   sağlamak   amacıyla   uzman görüşü alınmıştır.  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitenin etik kurulundan izin alınmıştır. Ayrıca katılımcılardan bireysel onam alınmıştır.

Bulgular: Çalışmada katılımcıların yaşları 35-69 yaş arasında değişmekte olup 11 kişiden sekizinin evli, tamamının okur yazar olduğu, yedisinin gelir düzeyinin orta düzey olduğu ve tamamının ailesiyle yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların tamamının ortalama 40 senedir semahla iç içe oldukları belirlenmiştir. Araştırmada 3 ana tema ve 9 alt tema ortaya çıkmıştır. Temalar; İyi hissetmek (Gönül birliği, Doruk noktası, Duyu ve duyguların ötesi), Arayış (Ara bul, Kılavuz, Aidiyet) ve Arınma (Muhakeme, Ahlaki değerler, Uzaklaşma) olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları Alevi Bektaşi toplumunda semahın ruh sağlığı üzerinde birçok yönden olumlu ve koruyucu etkilerinin olduğunu, semah ritüeli sırasında bireylerin yaşadıkları duygu, düşünce ve deneyimlerini eşsiz olduğunu aynı zamanda semahın bireylerin aile, sosyal ve toplumsal yaşamlarına olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Dini ritüellerin ruh sağlığına etkilerini belirlemek için daha fazla kalitatif çalışma yapılması önerilmektedir.

Keyphrases: Alevi Bektashi, mental health, qualitative study, semah

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:6774,
  author = {Kamuran Özdil and Gülhan Küçük Öztürk},
  title = {Alevi̇ Bektaşi̇ Ri̇tüeli̇ Semah Ve Ruh Sağliği Üzeri̇ne: Ni̇tel Bi̇r Araştirma},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 6774},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser