Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Phân Tích Kết Cấu Lõi Nhà Nhiều Tầng Có Xét Đến Sự Làm Việc Sau Đàn Hồi Của Các Dầm Nối

EasyChair Preprint no. 9369, version 3

Versions: 123history
10 pagesDate: November 30, 2022

Abstract

Lõi nhà nhiều tầng thường cấu tạo dạng nửa kín do có các dầm nối nối hai cạnh tường đối diện ở cao độ các tầng. Sự làm việc của lõi nửa kín khác với lõi hở nhất là ở phương diện chịu xoắn do các dầm nối ngăn cản sự vênh của tiết diện lõi. Do sự ngăn cản này mà dầm nối chịu lực tác dụng lớn, sớm đạt tới trạng thái giới hạn chịu lực và có biến dạng lớn. Vì vậy mà người ta đã cấu tạo cốt thép chéo cho dầm nối để tăng cường độ dẻo và khả năng làm việc cho hệ kết cấu. Các mô hình phi tuyến cho dầm thông thường chưa mô tả được đầy đủ sự làm việc dầm nối đặt cốt thép chéo, khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích kết cấu lõi. Bài báo sẽ xây dựng mô hình dầm nối làm việc sau đàn hồi có kể đến cốt thép chéo phù hợp với sự làm việc thực tế của dầm nối để phân tích kết cấu lõi với trường hợp kết cấu lõi đã được J.S Kuang và cộng sự đã tính toán sau đàn hồi theo lý thuyết thanh thành mỏng và mô hình rời rạc liên tục để kiểm chứng mô hình. Kết quả phân tích cho thấy, sau khi áp dụng mô hình dầm nối đề xuất, đường cong mô men – góc xoay đỉnh lõi không những có quy luật phù hợp với kết quả tính toán lý thuyết mà còn phân tích được sự chảy dẻo và suy giảm độ cứng của từng dầm nối thay vì tính toán theo từng vùng như lý thuyết tính toán.

Keyphrases: Dầm nối đặt cốt thép chéo (DRDB), Kết cấu lõi nửa kín, Mô hình dầm - giàn (BTM), Mô hình dầm nối, Sự làm việc sau đàn hồi

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:9369,
  author = {Xuân Quý Đoàn and Tien Chuong Nguyen and Hùng Phong Nguyen},
  title = {Phân Tích Kết Cấu Lõi Nhà Nhiều Tầng Có Xét Đến Sự Làm Việc Sau Đàn Hồi Của Các Dầm Nối},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 9369},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser